Prawo jazdy jest wydawane osobie, która uzyskała orzeczenie:

a) lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

b) psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – nie dotyczy prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T;

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r.w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców badanie lekarskie przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej i złożeniu oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia.

W zakresie badania lekarskiego uprawniony lekarz uwzględnia u osoby badanej obecność i rodzaj schorzenia, stopień zaawansowania objawów chorobowych i ich dynamikę, z uwzględnieniem możliwości rozwoju choroby, jak i cofania się jej objawów, oraz rozważa zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakie mogą mieć miejsce w przypadku kierowania przez tę osobę pojazdami.

Uprawniony lekarz, po przeprowadzeniu badania lekarskiego, wystawia orzeczenie lekarskie, którego oryginał otrzymuje osoba badana.

Zgodnie z §13 w/w Rozporządzenia opłata za badanie lekarskie – wynosi 200 zł.

W przypadku chęci wystawienia kolejnego orzeczenia do innego kursu jednocześnie- dopłata 50 zł za każde kolejne orzeczenie.