§1
ZASADY OGÓLNE

 1. Uczestnik kursu ma obowiązek stawić się na wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne w ustalonym przez instruktora miejscu i czasie.
 2. Zajęcia teoretyczne odbywają się w Ośrodku Szkolenia Kierowców „ALFA” Tomasz Wysocki przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 lok. 02.
 3. Godzina zajęć teoretycznych równa się 60 minut, a zajęć praktycznych 60 minut.
 4. Zajęcia praktyczne przeprowadzane są na symulatorze samochodu ciężarowego i autobusu w Piastowie ul. Piotra Skargi 1oraz na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym ( miejskim oraz poza obszarem zabudowanym).
 5. Szkolenie w ramach Kursu obejmuje ilość godzin zgodną z umową zawarta z Uczestnikiem Kursu.
 6. Uczestnik kursu, w stosunku do którego istnienie podejrzenie, że jest w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków, który stawia się w celu odbycia zajęć teoretycznych lub zajęć  praktycznych, nie zostaje dopuszczony do udziału w Kursie. Kontrolę w zakresie trzeźwości, bycie pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków, przeprowadzają organy policji.
 7. Kursu nie może rozpocząć osoba, w stosunku do której orzeczony został prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeń innego organu uprawnionego do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie obowiązywania tego zakazu.
 8. Kursu nie może rozpocząć osoba, w stosunku do której orzeczony został negatywny wynik badania psychologicznego lub  orzeczenia lekarskiego.

§2
OBOWIĄZKI OSK

 1. OSK zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych, zajęć praktycznych.
 2. OSK posiada uprawnienia do przeprowadzenia zajęć w zakresie szkolenia kierowców oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów, posiadających kwalifikację i uprawnienia niezbędne do prowadzenia Kursu.
 3. OSK zapewnia warunki techniczne, lokalowe i sanitarne wymagane przez prawo dla przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
 4. OSK zobowiązuje się do przeprowadzenia Kursu z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartą umową.

§3
ODBYWANIE ZAJĘĆ TEORETYCZYCH

 1. Zajęcia teoretyczne odbywają się w Sali wykładowej w siedzibie OSK w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 lok. 02. Terminy odbywania się zajęć teoretycznych ustala OSK. Harmonogram zajęć teoretycznych jest dostępny do wglądu dla Uczestnika Kursu w biurze OSK.
 2. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w sposób profesjonalny, przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych, w tym: multimedialnego programu do prowadzenia zajęć  E-KIEROWCA
 3. W trakcie rejestracji Uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe w postaci: książka + indywidualny identyfikator symulacji egzaminu państwowego (warunkiem jest podanie adresu e-mail)
 1. Termin zajęć teoretycznych Uczestnik ustala indywidualnie z instruktorem prowadzącym.
 2. Uczestnik ma obowiązek poinformować telefonicznie instruktora prowadzącego o swojej nieobecności nie później niż 24 godziny przed terminem zajęć, jednak nie częściej niż 2 razy w ciągu trwania części praktycznej Kursu.
 3. W przypadku zaistnienia sytuacji losowej, uniemożliwiającej przeprowadzenie części zajęć teoretycznych z przyczyn leżących po stronie OSK, OSK zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Uczestnika kursu. W przypadku odwołania zajęć teoretycznych OSK zobowiązuje się przeprowadzić zajęcia w możliwie najszybszym terminie, po jego uzgodnieniu ze wszystkimi Uczestnikami kursu.

§4
ODBYWANIE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

 1. Zajęcia praktyczne odbywają się pod kierunkiem instruktora techniki jazdy. Instruktor decyduje o formie szkolenia praktycznego dobierając je indywidualnie do potrzeb i umiejętności Uczestnika kursu.
 2. Warunkiem rozpoczęcia zajęć praktycznych jest udział Uczestnika kursu w co najmniej 100 godzinach zajęć teoretycznych.
 3. Zajęcia praktyczne przeprowadzane są na symulatorze samochodu ciężarowego i autobusu oraz na placu manewrowym i w ruchu drogowym (miejskim oraz poza obszarem zabudowanym).
 4. Uczestnik ma obowiązek poinformować telefonicznie instruktora prowadzącego o swojej nieobecności na symulatorze samochodu ciężarowego i autobusu nie później niż 5 dni przed terminem zajęć, zgodnie z umowa OSK z PIGOSK w Piastowie.
 5. W przypadku zaistnienia sytuacji losowej, uniemożliwiającej przeprowadzenie części zajęć praktycznych z przyczyn leżących po stronie OSK, OSK zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Uczestnika kursu. W przypadku odwołania zajęć praktycznych OSK zobowiązuje się przeprowadzić zajęcia w możliwie najszybszym terminie, po jego uzgodnieniu ze wszystkimi Uczestnikami kursu.

§5
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA KURSU

 1. Uczestnik kursu zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, aby ukończyć Kurs w jak najkrótszym czasie.
 2. Uczestnik kursu zobowiązany jest do systematycznego uczęszczania na zajęcia teoretyczne oraz na zajęcia praktyczne w terminie ustalonym z instruktorem prowadzącym.
 3. Uczestnik kursu ma obowiązek stosować zasady określone w Regulaminie odbywania kursu, który jest dostępny w OSK.