§1
ZASADY OGÓLNE

 1. Uczestnik kursu ma obowiązek stawić się na wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne w ustalonym przez instruktora miejscu i czasie.
 2. Zajęcia teoretyczne odbywają się w Ośrodku Szkolenia Kierowców „ALFA” Tomasz Wysocki przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 lok. 02.
 3. Godzina zajęć teoretycznych równa się 45 minut, a zajęć praktycznych 60 minut.
 4. Zajęcia praktyczne przeprowadzane są na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym ( miejskim oraz poza obszarem zabudowanym).
 5. Uczestnik kursu, w stosunku do którego istnienie podejrzenie, że jest w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków, który stawia się w celu odbycia zajęć teoretycznych lub zajęć  praktycznych, nie zostaje dopuszczony do udziału w Kursie. Kontrolę w zakresie trzeźwości, bycie pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków, przeprowadzają organy policji.
 6. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może przystąpić do Kursu wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na 3 miesiące przed ukończeniem 18-tego roku życia.
 7. Kursu nie może rozpocząć osoba, w stosunku do której orzeczony został prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeń innego organu uprawnionego do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie obowiązywania tego zakazu.
 8. Przed zawarciem umowy o przeprowadzenie Kursu Uczestnik kursu zobowiązany jest dostarczyć do OSK potwierdzenie zgłoszenia do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie – profil kandydata na kierowcę („PKK”).

§2
ZASADY SZCZEGÓŁOWE

 1. OSK zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych, zajęć praktycznych i przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego.
 2. OSK posiada uprawnienia do przeprowadzenia zajęć w zakresie szkolenia kierowców oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów, posiadających kwalifikację i uprawnienia niezbędne do prowadzenia Kursu.
 3. OSK zapewnia warunki techniczne, lokalowe i sanitarne wymagane przez prawo dla przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
 4. OSK zobowiązuje się do przeprowadzenia Kursu z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartą umową.
 5. OSK zapewnia możliwość przeprowadzenia dodatkowych zajęć teoretycznych i praktycznych na zasadach określonych indywidualnie z Uczestnikiem kursu, na podstawie odrębnie zawartej umowy.

§3
ODBYWANIE ZAJĘĆ TEORETYCZYCH

 1. Zajęcia teoretyczne odbywają się w Sali wykładowej w siedzibie OSK w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 lok. 02. Terminy odbywania się zajęć teoretycznych ustala OSK. Harmonogram zajęć teoretycznych jest dostępny do wglądu dla Uczestnika Kursu w biurze OSK.
 2. Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu.
 3. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w sposób profesjonalny, przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych, w tym: multimedialnego programu do prowadzenia zajęć  SPS  Admi
 4. W trakcie rejestracji Uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe w postaci: książka + płytka/kod dostępu.
 5. Przed rozpoczęciem szkolenia na odległość  ( E-LEARNING) Uczestnik kursu otrzymuje książkę oraz dostęp do platformy e-learningowej na maila.
 6. W przypadku zaistnienia sytuacji losowej, uniemożliwiającej przeprowadzenie części zajęć teoretycznych z przyczyn leżących po stronie OSK, OSK zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Uczestnika kursu. W przypadku odwołania zajęć teoretycznych OSK zobowiązuje się przeprowadzić zajęcia w możliwie najszybszym terminie, po jego uzgodnieniu ze wszystkimi Uczestnikami kursu.
 7. Stawienie się Uczestnika kursu na zajęciach teoretycznych w czasie przekraczającym 15 minut od ustalonej godziny ich rozpoczęcia, traktowane jest jako nieobecność.

§4
ODBYWANIE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

 1. Zajęcia praktyczne odbywają się pod kierunkiem instruktora praktycznej nauki jazdy. Instruktor decyduje o formie szkolenia praktycznego dobierając je indywidualnie do potrzeb i umiejętności Uczestnika kursu.
 2. Warunkiem rozpoczęcia zajęć praktycznych jest udział Uczestnika kursu w zajęciach teoretycznych lub zdany egzamin teoretyczny państwowy w WORD.
 3. Zajęcia praktyczne przeprowadzane są na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym (miejskim oraz poza obszarem zabudowanym).
 4. Szkolenie praktyczne w ramach Kursu obejmuje ilość godzin zgodną z umową zawarta z Uczestnikiem Kursu.
 5. Termin zajęć praktycznych Uczestnik ustala indywidualnie z instruktorem prowadzącym.
 6. Uczestnik ma obowiązek poinformować telefonicznie instruktora prowadzącego o swojej nieobecności nie później niż 24 godziny przed terminem zajęć, jednak nie częściej niż 2 razy w ciągu trwania części praktycznej Kursu.
 7. W przypadku zaistnienia sytuacji losowej, uniemożliwiającej przeprowadzenie części zajęć praktycznych z przyczyn leżących po stronie OSK, OSK zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Uczestnika kursu. W przypadku odwołania zajęć praktycznych OSK zobowiązuje się przeprowadzić zajęcia w możliwie najszybszym terminie, po jego uzgodnieniu ze wszystkimi Uczestnikami kursu.
 8. W przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych, jeżeli prowadzenie zajęć zagraża bezpieczeństwu uczestnika kursu lub innych uczestników ruchu drogowego, instruktor może przerwać lub odwołać zajęcia praktyczne.
 9. W kursie standardowym jazdy odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. W kursie przyspieszonym jazdy odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku przy czym o godzinie ich rozpoczęcia decyduje instruktor.

§5
Egzamin wewnętrzny

 1. Po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych i praktycznych OSK przeprowadza Egzamin wewnętrzny zgodny z zasadami egzaminu państwowego.
 2. Egzamin wewnętrzny przeprowadza Instruktor OSK lub osoba przez niego wyznaczona, w ustalonych wcześniej terminach.
 3. Pozytywny wynik Egzaminu wewnętrznego jest warunkiem dopuszczenia Uczestnika kursu do egzaminu państwowego.
 4. Negatywny wynik Egzaminu wewnętrznego zobowiązuje Uczestnika kursu do przystąpienia do egzaminu poprawkowego w terminie ustalonym indywidualnie przez Uczestnika kurs z OSK.

§6
Obowiązki Uczestnika kursu

 1. Uczestnik kursu zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, aby ukończyć Kurs w jak najkrótszym czasie.
 2. Uczestnik kursu zobowiązany jest do systematycznego uczęszczania na zajęcia teoretyczne oraz na zajęcia praktyczne w terminie ustalonym indywidualnie z instruktorem nauki jazdy.
 3. Uczestnik kursu ma obowiązek dołożenia wszelkich starań, aby przystąpić do egzaminu wewnętrznego w ustalonym terminie.
 4. Uczestnik kursu ma obowiązek stosować zasady określone w Regulaminie odbywania kursu, który jest dostępny w OSK.